Chila nejetht'okh.

Chila nejetht'okh.
The boy is fishing.
Recording(s)